..
. .
. ระบบสารสนเทศโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
.
. .
. ระบบสนเทศนักเรียน
.
.

   ระบบสารสนสนเทศนักเรียน แบ่งออกเป็นระบบสารสนสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านจำนวน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล Google Data Studio ซึ่งสามารถคลิกเพื่อแสดงผลแบบเต็มหน้าจอ มีระบบตัวเลือกบริเวณแถบข้าง เพื่อให้สามารถดูระบบได้ตามต้องการ.
. ระบบสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
.
.
ระบบสารสนเทศโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
- ภาพกิจกรรมโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
- ระบบพรรณไม้โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
-
ระบบบริหารโรงเรียน (E-School)
-
ระบบสารสนเทศนักเรียน
- ระบบงานทะเบียน-วัดผล(SGS) สำหรับนักเรียน
- ระบบการประชาสัมพันธ์ (E-New)
-
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)
- ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (E-mis)
- ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย(SESA)
-
ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (DMC)
- ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน (CCT)
- ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET)
- ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี(E-Budget)
- ระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม สพฐ.
- ระบบจัดการเอกสารผ่านเว็บไซต์ (สพม.36)
- ระบบ e-money สพม.36
- เครือข่ายข่าวการศึกษา สพม.36 นิวส์


ตราประจำโรงเรียนเอกลักษณ์

“รัชมังคลาภิเษกมหามงคล ผองชนยึดมั่นทำความดี วิถีชีวิตพอเพียง”

   รัชมังคลาภิเษกมหามงคล ความหมาย โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้น ตามพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ซึ่งเป็นพิธีมหามงคลที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานยิ่งกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในประวัติศาสตร์ชาติไทย นับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 ถึงวันที่ 2 กรกฏาคม พุทธศักราช 2531 เป็นเวลา 42 ปี 23 วัน

   ผองชนยึดมั่นทำความดี ความหมาย นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มุ่งมั่นทำความดีตามรอยเบื้องยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา เข้าวัดฟังธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข มีจิตสาธารณะที่เน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน วัด โรงเรียน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการธนาคารขยะ โครงการธนาคารโรงเรียน และโครงการรักการอ่าน

    วิถีชีวิตพอเพียง ความหมาย การปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักอุปโภค บริโภค ในสิ่งที่จำเป็น เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงพอประมาณ ตามอัตภาพที่เหมาะสมกับตนเอง ใช้ความรู้ ความสามารถของตนที่มีอยู่จัดการกิจการต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ และเห็นคุณค่าในการอยู่ร่วมกันในสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของ วัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย และนักเรียนได้ดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองหารายได้ระหว่างเรียน และทำโครงการโดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตประจำวัน เช่น โครงงานน้ำยาเอนกประสงค์ โครงงานน้ำหมักชีวภาพ และอื่น ๆ สำหรับด้านกสิกรรมการปลูกพืชผักไร้สารพิษ และการอนุรักษ์วิถีชีวิตของบรรพบุรุษ เช่น การทำนาไม่ใช้สารเคมี การใช้ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ การปลูกพืชผักสวนครัว และการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายอัตลักษณ์ “อยู่อย่างพอเพียง ตามรอยเบื้องยุคลบาท” ความหมาย นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปฏิบัติตนโดยการน้อมนำพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต หลักธรรมและการทรงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต พึ่งตนเองได้ มีความประหยัด ช่วยเหลือสังคม


ปณิธาน “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ”
รักษ์ศักดิ์ศรี นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่เป็น นักเรียนโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
มีคุณธรรม นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีงาม ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นในสังคม มีความเมตตา กรุณา เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีศีลธรรม
นำวิชาการ นักเรียนเป็นบุคลที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่างๆ มีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตสูงขึ้น
สืบสานงานพระราชดำริ นักเรียนได้ปฏิบัติโครงการหรือกิจกรรมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง


ที่ตั้ง เลขที่ 139 หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ดอนแก้ว ถนน ชมภู - ทุ่งงิ้ว ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57140 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
Latitude: ละติจูด/ Longitude: ลองจิจูด 20.080513899541106/100.30684046955867
ปรัชญาโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ”
ปรัชญาโรงเรียน “ใฝ่ศึกษา มารยาทดี สามัคคีเด่น เน้นกีฬา”
คติพจน์ สิกขา ชีวิตตัง โรเจติ การศึกษานำชีวิตให้รุ่งโรจน์
สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน – เหลือง
อักษรย่อ ห.ซ.ว. (หอจุดซอจุดวอจุด)
ชื่อภาษาอังกฤษ Huayso Wittayakhom Ratchamangklaphisek School
โทรสาร 053191705
โทรศัพท์ 053191705
อีเมล์hsw_cr@hotmail.com
เว็บไซต์http://www.hsw.ac.th
รหัสโรงเรียน 10 หลัก 1057120707
รหัสโรงเรียน 8 หลัก 57042003

ประเภทโรงเรียน/โครงการ
-โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
-โรงเรียนปลอดยาเสพติด (โรงเรียนสีขาว)
-โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
ขนาดโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก
จำนวนห้องแต่ละชั้น รวม 6 ระดับ 18 ห้อง
ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
จำนวนห้อง 2 2 2 4 4 4

แหล่งน้ำที่รร.ใช้ แหล่งน้ำบาดาล
แหล่งจ่ายไฟฟ้า การไฟฟ้า ขนาดหม้อแปลง 50.0 (KVA) มิเตอร์ไฟฟ้า 100.0 AMP ประเภทเฟสไฟฟ้า จำนวน 3 เฟส
พื้นที่โรงเรียน 47 ไร่ 81.2 ตารางวา


ทำเนียบผู้บริหาร
ลำดับที่ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายบุญลือ ปาระมี ครูใหญ่ 1 มิ.ย. 2531 – 30 พ.ย. 2533
อาจารย์ใหญ่ 1 ธ.ค. 2533 – 31 ต.ค. 2535
2 นายสมเจตน์ รัตนสุวรรณี อาจารย์ใหญ่ 1 พ.ย. 2535 – 31 ต.ค. 2537
ผู้อำนวยการ 1 พ.ย. 2537 – 14 มี.ค. 2542
3 นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์ ผู้อำนวยการ 15 มี.ค. 2542 – 3 ธ.ค. 2544
4 นายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการ 11 ธ.ค. 2544 – มกราคม 2545
5 นายสุรินทร์ กันคำ ผู้อำนวยการ มกราคม 2545 – 26 มิ.ย. 2549
6 นายชัยวัฒน์ ริณพัฒน์ ผู้อำนวยการ กรกฏาคม 2549 – ธันวาคม 2553
7 นายบุญธรรม ดอกสนธิ์ ผู้อำนวยการ 12 พฤษภาคม 2554 – 2558
8 นายสุชาติ ศรีธินนท์ ผู้อำนวยการ 4 ธันวาคม 2558 – 2563
9 นายพิเศษ ถาแหล่ง ผู้อำนวยการ 5 พฤศจิกายน 2553 – ปัจจุบัน


สิ่งก่อสร้าง
อาคารเรียน 4 อาคาร อาคารเอนกประสงค์ 3 ห้องน้ำ4 บ้านพักครู 4 บ้านพักภารโรง 2 บ้านพักนักเรียน2
ลำดับที่ ประเภท รายละเอียด หมายเหตุ ปีที่สร้าง ภาพสิ่งก่อสร้าง
1 อาคารเรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ อาคาร4 2532 อาคาร4
2 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 อาคาร5 2537 อาคาร5
3 อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 อาคาร6 2539 อาคาร6
4 หอประชุม อาคารหอประชุม 100/27 หอประชุม 2538 หอประชุม
5 โรงอาหาร โรงอาหาร 500 ที่นั่ง โรงอาหาร2 2558 โรงอาหาร
6 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 บ้านพักครู1 2532 บ้านพักครู
7 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 บ้านพักครู2 2534 บ้านพักครู
8 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 บ้านพักครู3 2535 บ้านพักครู
9 บ้านพักครู บ้านพักครู 203/27 บ้านพักครู4 2545 บ้านพักครู
10 บ้านพักครู บ้านพักครู 205/26 บ้านพักครู5 2560 บ้านพักครู
10 บ้านพักนักการ บ้านพักนักการ บ้านพักนักการ1 2531 บ้านพักนักการ
11 บ้านพักนักการ บ้านพักนักการ บ้านพักนักการ2 2536 บ้านพักนักการ
12 ห้องน้ำ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 ห้องน้ำ1 2531 ห้องน้ำ
13 ห้องน้ำ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 ห้องน้ำ2 2533 ห้องน้ำ
14 ห้องน้ำ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 ห้องน้ำ3 2537 ห้องน้ำ
15 ห้องน้ำ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 ห้องน้ำ4 2545 ห้องน้ำ
16 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) ถังเก็บน้ำ1 2534 ถังเก็บน้ำ
17 รั้ว รั้วคอนกรีต รั้วคอนกรีต1 2536 รั้ว
18 รั้ว รั้วคอนกรีต รั้วคอนกรีต2 2561

แหล่งเรียนรู้

ภายในโรงเรียน
1. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
2. สวน Dream garden
3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
4. ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์
5. ห้องเรียนพิเศษทางภาษา
6. ห้องโสตศึกษาศูนย์สื่อและเทคโนโลยี
7. ทุ่งนาและแปลงเกษตรสาธิต
8. สนามกีฬา

ภายนอกโรงเรียน
1. วัดใหม่ดอนแก้ว
2. วัดศรีดอนชัย
3. วัดเกี๋ยงเหนือ
4. วัดบ้านใหม่ร่มเย็น
5. พระธาตุภูเขาเขียว
6. สวนยางพารา
7. ฟาร์มเกษตรบ้านเวียงหมอก
8. ทุ่งนาของโรงเรียน
9. โรงงานกระดาษสา
10. ร้านช่างปั้นหม้อ
11. โรงงานทำไม้กวาดบ้านเวียงหมอก

เขตให้บริการ 23 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านซ้อเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านซ้อใต้ หมู่ที่ 3 บ้านแก่นเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านเกี๋ยงเหนือ
หมู่ที่ 5 บ้านแก่นใต้ หมู่ที่ 6 บ้านเกี๋ยงใต้ หมู่ที่ 7 บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 8 บ้านเนินสมบูรณ์
หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 10 บ้านเวียงหมอก หมู่ที่ 11 บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 12 บ้านร้องหัวฝาย
หมู่ที่ 13 บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 14 บ้านแก่น หมู่ที่ 15 บ้านภูเวียง หมู่ที่ 16 บ้านชัยพัฒนา
หมู่ที่ 17 บ้านเกี๋ยง หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนารุ่งเรือง หมู่ที่ 19 บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 20 บ้านแก่นเจริญ
หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ศรีร่มเย็น หมู่ที่ 22 บ้านเวียงคำ หมู่ที่ 23 บ้านกาสะลองคำ


รายงานการประเมินตนเองSAR(ของสถานศึกษา)
2557 || 2558 || 2559 || 2560 || 2561 || 2562 || 2563 || 2564

แผนปฏิบัติการ
2558 || 2559 || 2560 || 2561 || 2562 || 2563 || 2564 || 2565

แผนพัฒนาการศึกษา
2561-2565
สื่อการเรียนรู้/สื่อการสอน/แหล่งเรียนรุ้
- dlit
- dltv


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจ
.
.
139 หมู่ที่ 9 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทร 053191705 hsw_cr@hotmail.com
.