..
. .
. คณะกรรมการสถานศึกษา
.
.

คณะกรรมการสถานศึกษา 2557

ลำดับ ชื่อ - สกุล บทบาท ตำแหน่งหน้าที่
1 นายนิเวศน์ ผลากอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2 นายนิวัต บุดดี ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3 นายสง่า วิชา ผู้แทนครู กรรมการ
4. นางแสงเดือน สง่าศรี ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5. นางภาวรินทร์ มูลวงศ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6 นายกฤตภาส ราชคม ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7. พระครูวิชิตวีราภรณ์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
8. นายชาติไทย น้อยหมอ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นายเมธี เกี๋ยงเถิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นายพูนทรัพย์ บ่อแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. นายเสาร์แก้ว ปัญญาสุ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. นายสมคิด พอใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. นายบุญน้อม ปัญโญใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. นายบุญธรรม ดอกสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการ

 

.
.
Copyright © by Phiboon Sangthong redeagle191@hotmail.com
.