..
. .
. ระบบสารสนเทศโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
.
.

โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยการแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 5 กลุ่มงานคือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ, กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ,กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน , กลุ่มบริหารงานบุคคล และ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดาวน์โหลดโครงสร้างการบริหาร

.
.
139 หมู่ที่ 9 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทร 053191705 hsw_cr@hotmail.com
.