..
. .
. กลุ่มโรงเรียนรัชมังคลาภิเษก
.
. กลุ่มโรงเรียนรัชมังคลาภิเษก รัฐบาลจัดตั้งโรงเรียนระดับสามัญศึกษาเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสมหามงคลนี้ มีดังนี้
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
โรงเรียนโป่งหลวงวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ (ขณะนั้นยังขึ้นกับจังหวัดหนองคาย)
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ (ขณะนั้นยังขึ้นกับจังหวัดหนองคาย)
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนไผ่ดำวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนสะตอวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
.
.
Copyright © by Phiboon Sangthong redeagle191@hotmail.com
.