..
. .
. ระบบสารสนเทศ ระบบผลงานโรงเรียนครูนักเรียนโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
.
. ระบบสารสนเทศ ระบบผลงานโรงเรียนครูนักเรียนโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
- รางวัลโรงเรียน|| - รางวัลครู/บุคลากรทางการศึกษา|| - รางวัลนักเรียน

รางวัลโรงเรียน

ปี รางวัลที่โรงเรียนได้รับ ดาวน์โหลด
2546

1. รางวัลคุณภาพมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ระดับ A ประเภท เอาประกันภัย 100 เปอร์เซ็นต์

2549

1. เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีนภาคเหนือ ครั้งที่1 ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

ดาวน์โหลด
2550 1. ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ร่วมจัดนิทรรศการด้านเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 80 ปีในหลวงของเรา
"ตามรอยเท้าพ่อ อยู่อย่างพอเพียง"ครั้งที่1 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4
3.ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
4.ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ดาวน์โหลด
2552 1.เป็นผู้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ "เก่งสร้างชาติ" ปละมีผลงานยอดเยี่ยม
2.หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศของเยาวชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย
3.ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.ได้รับรางวัลเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยม การจัดสวนถาดแบบแห้ง ช่วงชั้นที่3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ "เก่งสร้างชาติ" Our Best For Thailand
ดาวน์โหลด
2553

1.เป็นโรงเรียนที่มีคะแนน o-net วิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548-2551 เพิ่มขึ้นทุกปี

ดาวน์โหลด
2554 1. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการประกวด : สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต โครงการ Thailand GO GREEN
2. รางวัลรองชนะเลิศ กรีฑา รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 9-11 มกราคม 2555 "มัธยมเชียงราย สามัคคีเกมส์ 54" ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
3. รางวัลรองชนะเลิศ กรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 9-11 มกราคม 2555 "มัธยมเชียงราย สามัคคีเกมส์ 54" ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
4.รางวัลรองชนะเลิศ กรีฑา รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 9-11 มกราคม 2555 "มัธยมเชียงราย สามัคคีเกมส์ 54" ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ดาวน์โหลด
2555 รออัพเดตเพิ่ม
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 คะแนนรวมกรีฑา รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย "แม่ลาวเกมส์55" ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2555 ณ สนามโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
2. ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบเหรียญทอง โครงการเยาชนพลยุติธรรม : สร้างแรงใจ ให้ความรู้ นำสู่ปฏิบัติ
ดาวน์โหลด
2556 1.ได้รับรางวัลโรงเรียนระดับทองในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบกาารต้านยาเสพติด
2.ได้เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรม ประกวดขยายความรู้ ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้ พลังงานทดแทน นำโรงเรียนสู่สังคมสีเขียว โครงการ Thailand GO GREEN
3. เข้าร่วมประชุม สัมมนาวิชาการและแสดงผลการจัดการเรียนรู้ทักษะงานอาชีพ และคุณภาพชีวิตกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
ดาวน์โหลด
2557 1. รางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภทหญิงคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ
2. รางวัลรองชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภทหญิง 3 คน ไม่จำกัดอายุ
3.รางวัลรองชนะเลิศกีฬาฟุตบอล ประเภทหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเชียงของวิทยาคม
ดาวน์โหลด
2558 1. รางวัลชนะเลิศ เปตอง ทีมหญึง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2558
2. รางวัลรองชนะเลิศ เปตอง ทีมชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2558
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เปตอง หญิงคู่ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2558
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเปตอง ประเภททีมเยาวชน "ชิงชนะเลิศจังหวัดเชียงราย" ประจำปี 2558 แข่งขันวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ สนามเปตอง สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย
5. ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กับโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
6. ได้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมโครงการ"ประสานใจในสถานศึกษา" เพื่อสร้างจิตสำนึกในความรักชาติ ความปรองดองสมานฉันท์ให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ต่อสังคมและประเทศชาติ
ดาวน์โหลด
2559 1.ได้รับการคัดเลือกให้มีผลงานระดับดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559) ประเภทสถานศึกษา สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
2.ได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดอย่างเป็นระบบ ตามวงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle) P-D-C-A โดยได้สร้างสรรค์กิจกรรมคุณภาพต้านสิ่งเสพติดในสถานศึกษา
3.ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้น "ภัยพิบัติหมอกควัน
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 คะแนนรวม เทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-6 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง นการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-6 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
6. เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลด
2560 1. เป็นภาคีเครือข่ายและให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยโรงเรียน
2. มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558-2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
3. รางวัลขนะเลิส เทเบิลเทนนิส คู่ผสม โครงการมหกรรมกีฬาประชาชนในจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
4. รางวัลชนะเลิศ เซปักตระกร้อ หญิง โครงการมหกรรมกีฬาประชาชนในจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมชาย การแข่งขันเปตอง "อบจ.เชียงราย เปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า" ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560
6. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง ไม่จำกัดอายุ "ขุนตาลเกมส์ 2560" ณ สนามกีฬาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
7. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี "ขุนตาลเกมส์ 2560" ณ สนามกีฬาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
8. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันตะกร้อหญิง ไม่จำกัดอายุ "ขุนตาลเกมส์ 2560" ณ สนามกีฬาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
9. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี "ขุนตาลเกมส์ 2560" ณ สนามกีฬาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
10. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชาย ไม่จำกัดอายุ "ขุนตาลเกมส์ 2560" ณ สนามกีฬาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
11. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอลชาย ไม่จำกัดอายุ "ขุนตาลเกมส์ 2560" ณ สนามกีฬาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
12. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิง ไม่จำกัดอายุ "ขุนตาลเกมส์ 2560" ณ สนามกีฬาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
13. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตองหญิง ไม่จำกัดอายุ "ขุนตาลเกมส์ 2560" ณ สนามกีฬาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
14. ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โครงการประกวดผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
15. เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของจังหวัด ปีการศึกษา 2560
16. เข้าร่วมโครงการ "ศูนย์การเรียนรู้ ict จิตอาสาแบ่งปันความรู้ สู่โรงเรียนห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง"
17. มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558-2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
18. ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด
2561 1. "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2561 ปีที่1
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. รองชนะเลิศ อันดับ1 การประกวดนิทรรศการโครงการอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในงานมหกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาชีพ
4. รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน15ปี ทีมชาย การแข่งขันกีฬา "อบจ.เชียงราย เปตองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่า" ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561 ณ ลานกีฬาเปตอง ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิง การแข่งขันกีฬา "อบจ.เชียงราย เปตองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่า" ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561 ณ ลานกีฬาเปตอง ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รุ่นอายุไม่เกิน15ปี ทีมหญิง การแข่งขันกีฬา "อบจ.เชียงราย เปตองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่า" ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561 ณ ลานกีฬาเปตอง ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รุ่นอายุไม่เกิน15ปี ทีมหญิง การแข่งขันกีฬา "อบจ.เชียงราย เปตองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่า" ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561 ณ ลานกีฬาเปตอง ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
8. รางวัลชนะเลิศเปตองรุ่นไม่จำกัดอายุ ชายคู่ ปล้องเกมส์2018 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปล้องวิทยาคม
9. รางวัลชนะเลิศเปตองรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ผสม ช/ญ ปล้องเกมส์2018 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปล้องวิทยาคม
10. รางวัลชนะเลิศเปตองรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายคู่ ปล้องเกมส์2018 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปล้องวิทยาคม
11. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เปตองรุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ปล้องเกมส์2018 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปล้องวิทยาคม
12. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เซปัคตะกร้อรุ่นอายุ 15 ปี หญิง ปล้องเกมส์2018 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปล้องวิทยาคม
13. รางวัลรองชนะเลิศเปตองรุ่นอายุ 15 ปี ชาย PLONG GAMES 2018 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 ต.ค.-2 พ.ย. 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปล้องวิทยาคม
14. รางวัลชนะเลิศเปตองรุ่นอายุ 18 ปี หญิง PLONG GAMES 2018 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 ต.ค.-2 พ.ย. 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปล้องวิทยาคม
15. รางวัลชนะเลิศเปตองรุ่นอายุ 15 ปี หญิง PLONG GAMES 2018 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 ต.ค.-2 พ.ย. 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปล้องวิทยาคม
16. รางวัลชนะเลิศบาสเกตบอลรุ่นอายุ 18 ปี ชาย PLONG GAMES 2018 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 ต.ค.-2 พ.ย. 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปล้องวิทยาคม
17. รางวัลชนะเลิศเปตองรุ่นอายุ 18 ปี ชาย PLONG GAMES 2018 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 ต.ค.-2 พ.ย. 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปล้องวิทยาคม
18. รางวัลรองชนะเลิศเซปักตะกร้อรุ่นอายุ 15 ปี หญิง PLONG GAMES 2018 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 ต.ค.-2 พ.ย. 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปล้องวิทยาคม
19. รางวัลรองชนะเลิศบาสเกตบอลรุ่นอายุ 18 ปี หญิง PLONG GAMES 2018 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 ต.ค.-2 พ.ย. 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปล้องวิทยาคม
20. รางวัลรองชนะเลิศเทเบิลเทนนิสรุ่นอายุ 15 ปี ชาย PLONG GAMES 2018 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 ต.ค.-2 พ.ย. 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปล้องวิทยาคม
21. รางวัลรองชนะเลิศบาสเกตบอลรุ่นอายุ 15 ปี ชาย PLONG GAMES 2018 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 ต.ค.-2 พ.ย. 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปล้องวิทยาคม
22. ได้ผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Basic Education Commission Quality Awards :OBECQA) ระดับ ScQA ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีพุทธศักราช 2561
ดาวน์โหลด
2562 1. ได้สนับสนุนกิจกรรม MWK RUN 2019 เพื่อสมทบทุนการจัดสร้างโดมอเนกประสงค์ "อนุสรณ์ 60 ปี แม่จันวิทยาคม"
2. รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ประจำปี 2562
3. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตะกร้อ 3 คน เยาชนอายุไม่เกิน 17 ปี โครงการมหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
4. รางวัลชนะเลิศ เปตองรุ่น อายุ 15 ปีหญิง กีฬามัธยมศึกษา "เชียงรายเกมส์" 2562 5. รางวััล อันดับ3 ประเภทเยาวชน นักเรียน/นักศึกษาโครงการแข่งขันเปตอง "เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า" 6. รางวัล ชนะเลิศ คะแนนรวมกีฬาเปตอง (รุ่นอายุ 18 ปี) การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 "กีฬานักเรียน นักศึกษา เชียงรายเกมส์ "
ดาวน์โหลด
2563 1.รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ระดับประเทศ ปี 2563 เรื่อง การเพาะเลี้ยงแมลงครั่งบนต้นวัชพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตทดแทนพืชเศรษฐกิจ ผู้ควบคุม 1. นายกีรติ ทะเย็น 2. นางทัศนีย์ จันทร์ลา ชื่อนักเรียน 1.นายวรากร ธรรมวงค์ 2.นางสาวณัฐณิชา ปัญญาอิ่นแก้ว 3. นายรัชชานนท์ เมธีสิทธิกุล
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการแข่งขันเปตอง "เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า "
3. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล การแข่งขันเปตอง ประจำปี 2563 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 ประเภทคู่หญิง
4.การแข่งขันวงดนตรีสตริงคอมโบ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี Chiangrai Band Music Challenge 2 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเชียงราย ได้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย และ ได้รับรางวัลชมเชย โดยมีครูชัยพฤษ ทุกขนิโรธ และครูเสาวลักษณ์ ตอโนนสูง เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุม
ดาวน์โหลด
2564 1.รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ สาขาชีวภาพ เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ การเพาะเลี้ยงแมงมัน (Carebera sp.)ในวงบ่อซีเมนต์เพื่อเพิ่มผลผลิตและป้องกันการย้ายรังของแมงมัน (Carebera sp.)" โดยมีนักเรียนเข้าร่วม ดังนี้ 1. เด็กชายแทนคุณ มะตะโก 2. เด็กหญิงอโณมา ติ๊บโครต 3.เด็กหญิงบุญธิชา ตาแก้ว ฝึกสอนโดยครู กีรติ ทะเย็น และครูทัศนีย์ จันทร์ลา
2. เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ สาขาชีวภาพ เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระดับ ม.ปลาย โครงงานการเพิ่มผลผลิตและป้องกันการย้ายรังของผึ้งโพรง (Apis cerana Fabricius)" โดยมีนักเรียนเข้าร่วม ดังนี้ 1. นายปานชัย ถังไชย 2. นายเกียรติ์ชนะ แปงชิด 3. นางสาวกัญญาณัฐ เรือแก้ว ฝึกสอนโดยครู กีรติ ทะเย็น และครูทัศนีย์ จันทร์ลา
ดาวน์โหลด

รางวัลครู/บุคลากรทางการศึกษา

ปี รางวัลที่ครูได้รับ ดาวน์โหลด
2555

1.นางสาวกณิการ์ ปัญญาอิ่นแก้ว ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนดีเด่น
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมเชิดชูเกียรติ "หัวใจสีแดง" ประจำปีการศึกษา 2555 2.นางณัฐกานต์ ผลากอง ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555
3.นางสาวศิริเดียว วงศา ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555

2556

1.นายสง่า วิชา ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556

ดาวน์โหลด
2557

1.นางสาวปาริชาติ ฤทธิ์กล้า ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557
2.นายสง่า วิชา ได้รับคัดเลือกเป็น ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน" กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2557
3. นางสาววรางค์จนา เนตรธิยา ได้รับคัดเลือกเป็น ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน" กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2557
4. นายวิชัย อุ่นมหาวรรณ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557

ดาวน์โหลด
2558

1.นางสาววรางค์จนา เนตรธิยา ได้รับคัดเลือกให้เป็น "ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น" โครงการพัฒนาบุคลากิจกรรมเชิดชูเกียรติ "หัวใจสีแดง" ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุ่มย่อยที่ 4
2.นายเชาวัฒน์ จินะราช ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2558

ดาวน์โหลด
2559

1.นางสาวภัสวรลักษณ์ วรรณรัตน์ ได้รับรางวัลดีเด่น โครงการประเมินคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559 (SPM36 Awards) สาขาบรรณารักษ์
2. นางสาวธารทิพย์ สุวรรณจันทร์ ได้รับรางวัลดีเด่น โครงการประเมินคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559 (SPM36 Awards) สาขาครูผู้สอน ภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. นายพิบูลย์ แสงทอง ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนดีเด่นโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมเชิดชูเกียรติ "หัวใจสีแดง" ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุ่มย่อยที่4
4. นางทัศนีย์ จันทร์ลา ได้รับคัดเลือกเป็น ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน" กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2559
5. นางอุทุมพร ปัญญาบุญ ได้รับคัดเลือกเป็น ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน" กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2559
6.ครูพรรณภา ซิมโพธิ์ครัง เข้ารับโล่ห์รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีพุทธศักราช 2559
7.ครูธารทิพย์ สุวรรณจันทร์ ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2559

ดาวน์โหลด
2560

1.นางสาวกณิการ์ ปัญญาอิ่นแก้ว ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนดีเด่นโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมเชิดชูเกียรติ "หัวใจสีแดง" ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สหวิทยาเขตอิงโขง
2.นางสาวกชพรรณ ศรีทอง ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนดีเด่นโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมเชิดชูเกียรติ "หัวใจสีแดง" ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สหวิทยาเขตอิงโขง
3.นายพิบูลย์ แสงทอง ได้รับคัดเลือกเป็น ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน" กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2560
4.นางสาวปาริชาติ ฤทธิ์กล้า ได้รับคัดเลือกเป็น ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน" กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2560
5.นายพิบูลย์ แสงทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67

ดาวน์โหลด
2561 1.นายสุชาติ ศรีธินนท์ ได้รับคัดเลือกเป็น ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้บริหาร" กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
2562 1.นายกีรติ ทะเย็น และนางสาววรางค์จนา เนตรธิยา ครูที่ปรึกษาโครงงานเหรียญทองแดง
ระดับภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด
2564 1.นายกีรติ ทะเย็น ได้รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ 2.นายณัฐชัย ฐานะราช ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ
ดาวน์โหลด

รางวัลนักเรียน 59 || 60 || 61

.
.
139 หมู่ที่ 9 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทร 053191705 hsw_cr@hotmail.com
.