..
. .
. ระบบสารสนเทศ ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
.
.

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ก่อน2556 ||2556 -2560 || 61 || 2561 - 2565
พันธกิจ ก่อน2556 ||2556-2560 || 61 || 2561 - 2565
เป้าประสงค์ ก่อน2556|| 2556 -2560 || 61 || 2561 - 2565
ก่อน 2556

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งการ เรียนรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตฐานการศึกษา และมีคุณลักษณะให้พึงประสงค์ของชุมชน โดยมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม ทักษะกีฬา และสืบสานงานตามพระราชดำริ

เป้าประสงค์
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อชมชนมีคุณธรรมจริยธรรม ทักษะกีฬาและสืบสานงานตามพระราชดำริ

พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามุ่ง เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม และทักษะกีฬา
3. พัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
4. ส่งเสริมสืบสานงานตามพระราชดำริ
2556 -2560

วิสัยทัศน์
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย บริหารโดยหลักธรรมาภิบาล สร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี สืบสานงานตามพระราชดำริ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
2. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี ยึดหลักการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานงานพระราชดำริและมุ่งสู่อาเซียน
4. พัฒนาครูสู่คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชน
เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะชีวิต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานงานพระราชดำริ

2561|| 2561 - 2565

วิสัยทัศน์ (VISION) โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย บริหารโดยหลัก ธรรมาภิบาล สร้างผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สืบสานงานพระราชดําริ ก้าวสู่ความ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและเป็นพลโลกที่ดี

พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
2. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. สืบสานงานพระราชดําริ ยึดหลักการดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นมาตรฐานสากลและเป็นพลโลกที่ดี
5. พัฒนาครูสู่คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชน

เป้าประสงค์
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์บน พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี
3. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นมาตรฐานสากล
4. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
5. มีการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรภายนอกและเครือข่าย ร่วมพัฒนา

.
.
139 หมู่ที่ 9 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทร 053191705 hsw_cr@hotmail.com
.