..
. .
. ระบบจัดเก็บเอกสาร โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
.
. ระบบสารสนเทศ จัดเก็บเอกสาร โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เอกสารกลุ่มบริหารงานวิชาการ|| เอกสารงานกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ|| เอกสารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน|| เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล|| เอกสารกลุ่มบริหารงานทั่วไป||

เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
คำร้องขอย้ายนักเรียน W || PDF
คำร้องขอลงทะเบียนสอบแก้ตัว W || PDF
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาไม่ถึง 60 % และ 80% W || PDF
แบบแจ้งเวลาเรียน,คะแนนนักเรียนออกกลางคัน W || PDF
แบบบันทึกมอบหมายคาบสอน W || PDF
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ W || PDF
แบบสรุปสถิติผลการเรียน W || PDF
ใบลาออกมอปลาย W || PDF


เอกสารงานกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
Plan01 แบบอนุมัติใช้เงินตามงานแผนงาน แบบขออนุมัติใช้เงินที่ไม่ระบุในแผน แบบ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนรายการวัสดุในแผนฯ และขออนุมัติใช้เงินตามแผน
ดาวน์โหลด—-> .doc || .pdf หมายเหตุ พิมพ์ลงบนกระดาษ A4 (หน้า-หลัง)
Plan02 แบบฟอร์มการรายงานโครงการหรือกิจกรรม
ดาวน์โหลด—> .doc || .pdf
Plan03 รายงานการประเมินตนเอง แบบสั้น ดาวน์โหลด—-> การประเมินตนเองแบบสั้นสำหรับครู
Plan04 รายงานการประเมินตนเอง(Sarแบบยาว) ดาวน์โหลด—-> SAR
Plan05 บันทึกข้อความรายงานการประเมินตนเอง ดาวน์โหลด—-> แบบบันทึก

รายงานการประเมินตนเองSAR(ของสถานศึกษา)
2557 || 2558 || 2559 || 2560 || 2561 || 2562 || 2563 || 2564

แผนปฏิบัติการ
2558 || 2559 || 2560 || 2561 || 2562 || 2563 || 2564 || 2565

แผนพัฒนาการศึกษา
2561-2565

เอกสารงานการเงิน
ตัวอย่างการเขียนขออนุมัติเบิกเงินไปราชการ
01. แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและแบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
02. แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินพัฒนาโรงเรียน


เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งมอบหมายงานโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2561 —>
ดาวน์โหลด
คำสั่งมอบหมายงานโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2562 —>ดาวน์โหลด
คำสั่งมอบหมายงานโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2563 —>ดาวน์โหลด
คำสั่งมอบหมายงานโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2564 —>ดาวน์โหลด
คำขอมีบัตรข้าราชการ W|| PDF
บันทึกข้อความ-ขออนุญาตออกนอกโรงเรียน W || PDF
แบบขอ ก.พ.๗ W || PDF
แบบคำขอเพิ่มวุฒิ W || PDF
ใบอนุญาตใช้รถยนต์ W || PDF
ฟอร์มใบลาครูและผอ W || PDF
ฟอร์มใบลาลูกจ้างประจำ W || PDF


เอกสารกลุ่มบริหารงานทั่วไป
บันทึกข้อความแลกเวร
W || PDF

เอกสารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
แบบประเมิน SDQ (ครูประเมิน) || PDF
แบบประเมิน SDQ (นักเรียนประเมินตนเอง) || PDF
แบบประเมิน SDQ (ผู้ปกครองประเมิน) || PDF
บันทึกการแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน || PDF
บันทึกการหักคะแนน || PDF
แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน || PDF
ใบลานักเรียน || PDF
รายงานการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียน || PDF
หนังสือทัณฑ์บน || PDF
หนังสือพันธะสัญญา || PDF
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน || PDF

.
.
    139 หมู่ที่ 9 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทร 053191705
    hsw_cr@hotmail.com
.