..
. .
. ระบบสารสนเทศ ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
.
. ระบบสารสนเทศ ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
- คณะกรรมการสถานศึกษา|| - ครูและบุคลากรทางการศึกษา|| - นักเรียน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1นายพิเศษ ถาแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายศุภชัย อุ่นแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3. นางหทัยชนก ถาแหล่ง
4. นางณัฐกานต์ ผลากอง
5. นางสาวศิริเดียว วงศา
6. นางสาวบุหงา คำบัว
7. นายกีรติ ทะเย็น
8.นายสง่า วิชา
9. นางบุหงา วิชา
10. นายวิชัย อุ่นมหาวรรณ์
11. นายปพนธนัย อินต๊ะอ้อม
12. นางสาวกณิการ์ ปัญญาอิ่นแก้ว
13. นางสาวดนุลดา วรพัฒน์
14. นายณัฐชัย ฐานะราช
15.นางทัศนีย์ จันทร์ลา
16. นายพิบูลย์ แสงทอง
17. นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธ
18. นางสาวพรรณภา ชิมโพธิ์ครัง
19. นายภูษิต กิจกัญจนาสน์
20. นางสาวอภิรดา ผ้าเจริญ
21. นายกิตติพงษ์ จิตเจริญกุล
22. นางสาวเสาวลักษณ์ ตอโนนสูง
23. นางธัญญา กองจันทร์
24. นายปวันรัตน์ ไชยคำวัง
25. นายสาโรจน์ เครื่องสาย
26.นายเจนวิทย์ อำมาตย์มณี
พนักงานราชการ
27. นายอุดม สมบูรณ์
28. นางสาวภัสวรลักษณ์ วรรณรัตน์
29. นายจีระศักดิ์ คำนิล
ลูกจ้างชั่วคราว
30. นางสาวอาจาริยา ครึ่งธิ
31. นางสาววราพร พรมมี
32. นางสาวกัณฐิการ์ ริมพิสอน
33. นายภูวนัย หม่องพิไชย
34.นางสาวกนกวรรณ ปันติ
35.นางสาวพัชรี นอบนบ
36.นายชีวนัณ ธรรมแสง
ลูกจ้างประจำ
37. นายอนุรักษ์ เทพวงค์
พนักงานบริการ
38. นายจรัญ แก้วบังวัน
39. นางวรารัตน์ หล้าสุข
40. นายจักรพันธ์ หล้าสุข
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
41. นางสาวศิรินันท์ หลวงไชย

จำนวนครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา


จำนวนนักเรียน
2556 || 2557 || 2558 || 2559 || 2560 || 2561 || 2562-2564
โปรแกรมการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนรายปี
โปรแกรมการเปรียบเทียบปี 2558-2564

จำนวนนักเรียนเรียนรวม
2556 || 2557 || 2558 || 2559 || 2560 || 2561 || 2562 || 2563 || 2564 || 2565
โปรแกรมการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
2556 || 2557 || 2558|| 2559 || 2560 || 2561 || 2562 || 2563 || 2564 || 2565 || 2566 || 2567
โปรแกรมการเปรียบเทียบจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา
2556 || 2557 || 2558 || 2559 || 2560 || 2561 || 2562 || 2563 || 2564 || 2565
โปรแกรมการเปรียบเทียบจำนวนคณะกรรมการสถานศึกษา


.
.
    139 หมู่ที่ 9 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทร 053191705
    hsw_cr@hotmail.com
.