..
. .
. ระบบสารสนเทศ ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
.
. ระบบสารสนเทศ ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
- คณะกรรมการสถานศึกษา|| - ครูและบุคลากรทางการศึกษา|| - นักเรียน

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562

1 นายสุชาติ ศรีธินนท์ 0833253820

ภาษาไทย

2 นางสาวภัสวรลักษณ์ วรรณรัตน์ 0954477264 phatworalak@gmail.com penjung1@hotmail.com
3 นางธารทิพย์ ศรีพิชัย 0879846772
4 นายอัษฎาพงศ์ เวียงสี่ 0909974562 wiangsee@gmail.com
5 นางณัฐกานต์ ผลากอง 0612031120 Nutthakan@hsw.ac.th
6 นางแสงพลอย อุตส่าห์ 0810220870

คณิตศาสตร์
7 นางสาวศิริเดียว วงศา 0817245921 siridiao@hsw.ac.th
8 นางสาวศรันย์พร จอมมงคล 0849293672 sarunporn.ying.2532@gmail.com
9 นางสาวธัญญา หวังสินสุจริต 0982246474
10 นางบุหงา วิชา 0936642234 bunga@hsw.ac.th

วิทยาศาสตร์
11 นายจีระศักดิ์ คำนิล 0911433243 jeerasakkam1@gmail.com https://www.facebook.com/KamRiw
12 นายกีรติ ทะเย็น 0942106102 kkty_22@hotmail.com 0942106102
13 นางสาวเสาวลักษณ์ ตอโนนสูง 0954840721 saovaluck@hsw.ac.th
14 นางทัศนีย์ จันทร์ลา 0882665514 thatsanee@hsw.ac.th
15 นางสาววรางค์จนา เนตรธิยา 0615594290 warangna@hsw.ac.th

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
16 นายณัฐชัย ฐานะราช 0871931142 krutum1034@gmail.com
17 นายภูริสนันท์ แก้วประภา 0949745948
18 นายอุดม สมบูรณ์ 0912202011 udom.s1962@gmail.com
19 นางสาวพรรณภา ชิมโพธิ์ครัง 0826253691
20 นางสาวอภิรดา ผ้าเจริญ 0816298043 apirada@hsw.ac.th AW apirada สุขศึกษาและพลศึกษา
21 นายพีระ โสประดิษฐ์ 0857094596

ศิลปะ
22 นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธ 0933077507

การงานอาชีพและเทคโนโลย
23 นายวิชัย อุ่นมหาวรรณ์ 0810251997 wichai@hsw.ac.th นายวิชัย อุ่นมหาวรรณ์
24 นางหทัยชนก ถาแหล่ง 0866706379 kruningh@hsw.ac.th
25 นายสง่า วิชา 0856940397
26 นางสาวกณิการ์ ปัญญาอิ่นแก้ว 0954499705 kanikar@hsw.ac.th
27 นายพิบูลย์ แสงทอง 0841785630 redeagle191@hotmail.com https://www.facebook.com/phiboonMortee
28 นายปวันรัตน์ ไชยคำวัง 0826107543

ภาษาต่างประเทศ
29 นางอุทุมพร ปัญญาบุญ 0841777124
30 นางสาวกชพรรณ ศรีทอง 0861934140 memyself-07@hotmail.com
31 นายเชาวัฒน์ จินะราช 0849505256
32 นางสาวปาริชาติ ฤทธิ์กล้า 0933076599 parichart_ritgla@hotmail.com
33 นายปพนธนัย อินต๊ะอ้อม 0873595590

สนับสนุนการสอน
34 นางสาวอาจาริยา ครึ่งธิ 0867941418 kanoom_ll01@hotmail.com arjariya krungthi

อัตราจ้าง
35 นางสาววราพร พรมมี

ลูกจ้างประจำ
36 นายสมบูรณ์ พิกุล
37 นายอนุรักษ์ เทพวงศ์ 0857097712

ลูกจ้างชั่วคราว
38 นายจรัญ แก้วบังวัน 0917595697,0968622208
39 นางทันฑิกา ยืนยง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์
1 นางสาววรัญญา จันทร์พรมมา
2 นายพงศกร พยัพเสียง
3 นายอาทิตย์ ราชใจผิด
4 นายชัยกาญจน์ นวลคำแหง
5 นางสาวสุจิตรา สอนบุญมา
6 นายก่อสกุล วิลังคะ
7 นางสาววรดา ผะก๋าคำแหล่ง


จำนวนครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา


จำนวนนักเรียน
2556 || 2557 || 2558 || 2559 || 2560 || 2561 || 2562
โปรแกรมการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนรายปี

จำนวนนักเรียนเรียนรวม
2556 || 2557 || 2558 || 2559 || 2560 || 2561 || 2562
โปรแกรมการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
2556 || 2557 || 2558|| 2559 || 2560 || 2561 || 2562
โปรแกรมการเปรียบเทียบจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา
2556 || 2557 || 2558 || 2559 || 2560 || 2561 || 2562
โปรแกรมการเปรียบเทียบจำนวนคณะกรรมการสถานศึกษา


.
.
    139 หมู่ที่ 9 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทร 053191705
    hsw_cr@hotmail.com
.